რამდენი ენერგიის დონეა სილიკონში?
რამდენი ენერგიის დონეა სილიკონში?
Anonim

განვიხილოთ ელემენტი სილიციუმი (ატომური სიმბოლო Si). სილიკონი შედგება 14 ელექტრონები, 14 პროტონები და (უმეტეს შემთხვევაში) 14 ნეიტრონები. თავის ძირითად მდგომარეობაში, სილიკონს აქვს ორი ელექტრონი n =-ში 1 ენერგიის დონერვა n =-ში 2 ენერგიის დონედა ოთხი n =-ში 3 ენერგიის დონე, როგორც ნაჩვენებია ენერგეტიკულ დიაგრამაზე მარცხნივ.

შესაბამისად, რამდენი ენერგეტიკული დონეა ატომში?

ენერგიის დონეების რაოდენობა თითოეულ პერიოდში პირველ პერიოდში ატომებს აქვთ ელექტრონები 1 ენერგეტიკულ დონეზე. მეორე პერიოდის ატომებს აქვთ ელექტრონები 2 ენერგიის დონე. მესამე პერიოდის ატომებს აქვთ ელექტრონები 3 ენერგეტიკულ დონეზე. მეოთხე პერიოდის ატომებს აქვთ ელექტრონები 4 ენერგეტიკულ დონეზე.

გარდა ამისა, რამდენი ენერგეტიკული დონეა დაკავებული ჟანგბადის ატომში?

ელემენტი ელემენტის ნომერი ელექტრონების რაოდენობა თითოეულ დონეზე
ჟანგბადი 8 6
ფტორი 9 7
ნეონი 10 8
ნატრიუმი 11 8

მეორეც, რამდენი ნეიტრონი აქვს სილიკონს?

14 ნეიტრონი

რამდენი ენერგეტიკული დონე აქვს გერმანიუმს?

გერმანიუმი ნახშირბადისა და სილიციუმის ელემენტებთან ერთ ოჯახშია. Ისინი ყველა აქვს ოთხი ელექტრონი მათ გარე გარსში. ორბიტალური სტრუქტურა ამისთვის გერმანიუმი არის 2-8-18-4.

პოპულარული თემა