როგორია ინტეგრაციის წესები?
როგორია ინტეგრაციის წესები?
Anonim

ინტეგრაცია

საერთო ფუნქციები ფუნქცია ინტეგრალური
Ძალა წესი (n≠-1) ∫x dx x +1n+1 + C
ჯამი წესი ∫(f + g) dx ∫f dx + ∫g dx
განსხვავება წესი ∫(f - g) dx ∫f dx - ∫g dx
ინტეგრაცია ნაწილების მიერ იხ ინტეგრაცია ნაწილების მიერ

ასევე ჩნდება კითხვა, რა არის ინტეგრაციის ძირითადი წესები?

The ინტეგრაციის ძირითადი წესები, რომელსაც ქვემოთ აღვწერთ, მოიცავს სიმძლავრეს, მუდმივ კოეფიციენტს (ან მუდმივ მამრავლს), ჯამს და განსხვავებას წესები. ჩვენ მოგცემთ რამდენიმე მარტივ მაგალითს იმის საჩვენებლად, თუ როგორ ხდება ეს წესები მუშაობა.

გარდა ზემოთ, რა არის ანტიდერივატიული წესები? ძირითადი ფუნქციების ანტიდერივატების მოსაძებნად შეიძლება გამოყენებულ იქნას შემდეგი წესები:

  • x dx = x +1 + c სანამ n არ უდრის -1-ს. ეს არის არსებითად ძალაუფლების წესი დერივატივებისთვის საპირისპიროში.
  • cf (x)dx = c f (x)dx.
  • (f (x) + g(x))dx = f (x)dx + g(x)dx.
  • sin(x)dx = - cos(x) + c.

გარდა ამისა, რა არის ძირითადი ინტეგრაცია?

ძირითადი ინტეგრაცია ფორმულები. ფუნდამენტური გამოყენება ინტეგრაცია არის როგორც შეჯამების უწყვეტი ვერსია. მაგრამ, პარადოქსულად, ხშირად ინტეგრალები გამოითვლება ნახვით ინტეგრაცია როგორც არსებითად შებრუნებული ოპერაცია დიფერენციაციისთვის. (ეს ფაქტი არის ეგრეთ წოდებული კალკულუსის ფუნდამენტური თეორემა.)

რა არის ინტეგრაცია მათემატიკის საფუძვლებში?

ინტეგრაცია მათემატიკაში, g(x) ფუნქციის პოვნის ტექნიკა, რომლის წარმოებული Dg(x) უდრის მოცემულ f(x) ფუნქციას. ეს მითითებულია ინტეგრალური ნიშნით „∫“, როგორც ∫f(x-ში), რომელსაც ჩვეულებრივ უწოდებენ ფუნქციის განუსაზღვრელ ინტეგრალს.

პოპულარული თემა