რა არის პოლუსი მათემატიკაში?
რა არის პოლუსი მათემატიკაში?
Anonim

The ბოძი მერომორფული რთული ფუნქციის არის წერტილი კომპლექსურ სიბრტყეზე, რომელზეც ფუნქცია განუსაზღვრელია, ან უახლოვდება უსასრულობას. ნებისმიერ რაციონალურ კომპლექსურ ფუნქციას ექნება პოლუსები, სადაც მნიშვნელი ნულის ტოლია.

გარდა ამისა, რა იგულისხმება უბრალო ბოძში?

მარტივი ბოძი ანალიტიკური ფუნქციის არის ა ბოძი პირველი რიგის. ანუ არის ანალიტიკური ფუნქცია ბოძი. ალტერნატიულად, მისი ძირითადი ნაწილი არის ზოგიერთისთვის.. მას ეძახიან მარტივი რადგან ფუნქცია ა ბოძი of order at შეიძლება ჩაიწეროს როგორც ფუნქციების ნამრავლი მარტივი ბოძები ზე.

შეიძლება ასევე იკითხოს, რა არის პოლუსები კომპლექსურ ანალიზში? პოლონელები. ა ბოძი არის ა-ს სპეციფიკური სინგულარობა კომპლექსი ფუნქცია, ის იქცევა როგორც 1/z^n-ის სინგულარობა z = 0-ზე. ასე რომ, ყველაზე ინტუატიური განმარტება არის ის, რომ ბოძები არის z_0 წერტილები კომპლექსი სიბრტყე ისე, რომ f(z_0) = g(z_0)/0, სადაც g(z_0) == 0.

ანალოგიურად, ხალხი იკითხავს, ​​როგორია ბოძის რიგი?

The შეკვეთა საქართველოს ბოძი არის მაჩვენებელი იმ ფაქტორში, რომელიც ნულისკენ მიდის მნიშვნელში. უმჯობესია დავიწყოთ რამდენიმე მარტივი მაგალითით, როგორიცაა რაციონალური ფუნქციები: f(z)=(z+1)(z−2)(z+1)(z−1)(z−3)2. გაითვალისწინეთ, რომ მნიშვნელი მიდის ნულზე z=−1, 1, 3-ზე.

რა არის მარტივი ნული?

A "მარტივი ნული” ნიშნავს, რომ განტოლების ერთი ფაქტორი აქვს ნული ამოხსნის სახით, როცა ამოხსნით (ეს ფაქტორი = 0).

პოპულარული თემა