როგორ გამოითვლება HVL?
როგორ გამოითვლება HVL?
Anonim

განსაზღვრეთ მასალის შესუსტების კოეფიციენტი. ეს შეგიძლიათ იხილოთ შესუსტების კოეფიციენტის ცხრილში ან მასალის მწარმოებლისგან. გაყავით 0,693 შესუსტების კოეფიციენტზე, რათა დადგინდეს HVL. ნახევარღირებულების ფენის ფორმულა არის HVL = = 0,693/Μ.

შემდგომში შეიძლება ისიც იკითხოთ, როგორ გამოითვლება HVL რენტგენოგრაფიაში?

HVL არის მასალის სისქე, რომელსაც შეაღწევს გამოსხივების ნახევარი და გამოიხატება მანძილის ერთეულებში (მმ ან სმ). HVL = 0,693 X საშუალო დიაპაზონი = 0,693/μ. ეს აჩვენებს, რომ HVL შემცირების კოეფიციენტის უკუპროპორციულია.

მეორეც, რატომ არის მნიშვნელოვანი ნახევარი ღირებულების ფენა? ნახევარი ღირებულების ფენა. HVL არის მნიშვნელოვანი ხარისხის კონტროლის ტესტი, რომელიც გამოიყენება იმის გასაზომად, არის თუ არა საკმარისი ფილტრაცია რენტგენის სხივში დაბალი ენერგიის გამოსხივების მოსაშორებლად, რომელიც შეიძლება იყოს საზიანო. ის ასევე ხელს უწყობს დაწესებულებაში საჭირო ფარის ტიპისა და სისქის დადგენას.

ზემოაღნიშნულის გარდა, რა არის HVL რადიოლოგიაში?

ნახევრად ღირებულების ფენა (HVL) არის მასალის სიგანე, რომელიც საჭიროა ჰაერის კერმის შესამცირებლად რენტგენი ან გამა-გამოსხივება მისი თავდაპირველი მნიშვნელობის ნახევარზე. ეს ეხება მხოლოდ ვიწრო სხივის გეომეტრიას, რადგან ფართო სხივის გეომეტრია განიცდის გაფანტვის დიდ ხარისხს, რაც არ შეაფასებს შესუსტების ხარისხს. HVL = 0,693 / მ

რას ნიშნავს ნახევარი ღირებულების ფენა?

მასალა ნახევარი-ღირებულების ფენა (HVL), ან ნახევარი-ღირებულება სისქე, არის მასალის სისქე, რომლის დროსაც მასში შემავალი გამოსხივების ინტენსივობა მცირდება ერთით ნახევარი.

პოპულარული თემა